26 Kasım 2010 Cuma

LPG RUHSATA İŞLETME

Aracınıza lpg taktırdınız fakat ruhsata nasıl işleteceğinizi tam olarak bilmiyorsunuz.Bizde sizleri bilgilendirmek adına sizlere yol göstereceğiz.

1.proje Lpg takan işyeri tarafından makina mühendisince düzenlenerek araç sahibine teslim edilir.

2.fatura,lpg takan işyeri tarafından kesilir.

3.Sızdırmazlık raporu,her ilde sızdırmazlık raporu düzenleyen yerler mevcut sorarak öğrenebilirsiniz.

4.EK-1 belgesi Şöförler cemiyeti tarafından düzenlenecek.

5.Hazırlanan bu belgelerle birlikte TÜVTÜRK muayene istasyonuna gidilerek sıra alınır.Muayene sonrası aracınız muayeneden sorunsuz geçerse,düzenlenen belgelerle birlikte Trafik Tescil'in yolu tutulur.

6.hazırlanan belgeler trafik tescile teslim edilerek,yapılan işlem sonrası lpg işlenmiş olarak yeni ruhsatınız teslim edilir.


SIZDIRMAZLIK RAPORU:25 TL
EK-1 BELGESİ 10 TL
MUAYENE ÜCRETİ: 126 TL
TESCİL BELGESİ DEĞİŞİMİ TEK YAPRAK 46 TL

25 Kasım 2010 Perşembe

LPG OTOGAZ FİYATLARI


LPG NEDİR

· LPG; propan ve bütan gazlarının belli oranlarda karış ımından olu şan ve ingilizce Liquefied Petroleum Gases (Sıvılaş tırılmış Petrol Gazı) kelimelerinin ba ş harfleri ile ifade edilen bir petrol gazıdır.
· LPG renksiz ve kokusuzdur. Gaz kaçaklarının tespit edilmesi için sonradan kokulandırılır.
· LPG basınç altında depolanabilir, kalın çelik tank yada borularla ta şınabilir.
· LPG yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. Üzerindeki basınç kaldırıldığ ında hava ile hacimsel olarak %2-9 oranında karış tığ ında patlayıcı bir gaz haline gelir.
· LPG havadan a ğır oldu ğu için kaçak durumunda su gibi akar ve en derin yerde birikir.
· Düş ük sıcaklıkta buharla şması nedeni ile sıvı gazın insan vücudu ile teması sonucunda ciddi deri yanıkları olu şturur.
· Isı arttıkça basıncı artar ve kritik bir sıcaklık ve basınçta, içinde bulundu ğu tankın patlamasına neden olabilir. LPG ya ğ ve boyayı eritebilir. Ayrıca doğ al lasti ği deforme eder. Bu yüzden motorlu araçlarda standartlara uygun malzemeden yapılmış borular kullanılmalıdır.

LPG’NİN AVANTAJLARI

· LPG Benzine Göre Ucuzdur.
· Temiz Bir Yanma Sağ lar.
LPG pistonların, segmanların, valflerin ve bujilerin a şınmasından meydana gelebilecek kur un, vernik ya da karbon atı ğı çıkarmaz. Motor karterini yada motorun yanma odalarını kirletmez. Motoru temiz tutar, karbon ve kurum oluş turmaz dolayısıyla motor ömrünü uzatır.
· Ateş leme Bujisinin Ömrünü Uzatır. Yanma odalarında ya da ateş leme bujilerinde tortu oluş maz, çünkü LPG’nin farklı karış ımlarındaki kuvvetlendiricilere ihtiyaç bulunmakmaktadır. Ate şleme bujileri, diğ er yakıtlardan, özellikle benzin kullanan araçların motorlarındaki bujilere göre daha uzun ömürlüdür.
· LPG Dönü şüm Sisteminde Yakıt Pompası Kullanılmaz. LPG basınç altında depolandı ğından benzin yakıt pompası devrede de ğildir, bu nedenle yakıt pompası, onarım ve de ğiş im masrafı olmaz.
· Karbüratör Masrafı Azdır. LPG yakıtlı motorlardaki karbüratör, birkaç hareketli parça ve kirliliğ i engelleyecek havalandırmasız basit bir mekanizma olup, karbüratör servisi ve tamiri yok denecek kadar azdır.
A şınma Süresi Dü şüktür.
Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı LPG yakıtlı motorlar yıl içerisinde daha fazla gün ve saatte çalış abilirler. Üretim süresi kaybı, parça ve i çi masraflarından daha az etkilenirler.
· Yakıt Sistemi Kapalıdır. Tamamen kapalı yakıt sistemi olması nedeni ile akıtma ve buharla ma kayıpları yoktur.
· Temiz ve Çevreci Bir Yakıttır. Özellikle LPG yakıtı kullanan araçların motor yakıtının dü şük kirlilik özellikleri kanıtlanmış tır. Yapılan araş tırmalar sonucunda LPG kullanılan motorlarda karbon monoksit tesiri benzine göre %50-90 oranında, hidrokarbon tesiri ise %38-62 oranında daha düş üktür.

LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİBenzinli motorların aynı zamanda LPG ile çalı şmasını sağ layacak dönü şüm sistemleri üç grupta sınıflandırılmış tır.

1. Grup
Bu gruptaki araçlar birinci nesil karbüratörlü araçladır. LPG dönüş üm sistemlerinin en basiti olan bu sistemde açık devreli LPG donanımı kullanılmaktadır. Yakıt tankından sıvı fazda alınan LPG, bir regülatör (buharla ştırıcı) yardımı ile emme manifoltunda yer alan bir gaz karı ştırıcıya gönderilerek hava ile karış tırıldıktan sonra silindirlere yollanmaktadır.

2. Grup
Bu gruptaki araçlar ikinci nesil yakıt püskürtmeli araçlardır. Bu dönüş ü sistemlerinde egzoz gazları içerisindeki oksijen miktarı ölçülerek, elektronik kumanda ünitesi yardımı ile yakıt miktarı regülatöre uygun ş ekilde verilmektedir.

3. Grup
Çok yaygın olarak kullanılmayan bu sistemler, üçüncü nesil sıvı LPG püskürtmeli sistemlerdir. Plastik manifoltlu araçların artmasıyla üçüncü nesil sistemlerde çoğ almaktadır.

LPG TANKILPG tankı basınçlı kaplar statüsünde olup en çok 115 atmosfer basınca ve dış etkenlere dayanımlı olarak yapılırlar. Genellikle bu tanklar; 3-4 mm kalınlığ ında özel saclardan imal edilirler. Ayrıca saclar özel kaynak sistemiyle birle ştirilir ve kaynaklar röntgen ış ınlarıyla kontrol edilirler. Silindirik ve stepne olmak üzere iki çeş it LPG yakıt tankı vardır. Bunlar kendi içlerinde ikiye ayrılırlar A tipi tanklar; 25 bar i letme basıncı, 30 bar test basıncına tabii tutulur, B tipi tanklar ise 25 bar i şletme basıncı ve 45 bar test basıncına tabii tutulurlar. Tanklar son derece sa ğlam çarpmalara karş ı esnek malzemelerden yapılmı şlardır. Tankların çarpma sonucunda yırtılması ve patlaması söz konusu de ğildir.

LPG tankları ECER 67 ve TSE standardında olmalıdır. LPG tankları imal tarihinden itibaren 10 yıldan fazla kullanılamazlar. LPG tankın binek araçlarda bagaj bölümüne, kendi orijinal sehpası üzerine montajı yapılmalıdır. Ayrıca tank en az iki adet orijinal bağ lama kayış ı ile sıkı sıkıya gerdirilerek ba ğlanmalıdır.
LPG tankın bağ lama kayış ları mutlaka lastik kaplamalı olmalıdır. Lastik kaplamasız çelik ba ğlama kayış ları tankın boyasının yıpranmasına ve korozyon sonucu ise tank ömrünün azalmasına neden olmaktadır.

LPG tankları; dış etkilerden korunması için epoksi boya ile boyanmaktadır. Tanktan sürekli LPG çeki şi nedeni ile tank dış yüzeyinde terleme ve nemlenme meydana gelir. Tank boyası herhangi bir nedenden dolayı bozulmuş veya yıpranmış ise tankın bu bölgelerinde korozyon oluş ur. Bu korozyon zamanla tankın delinmesine neden olabilir. Bunun önlenmesi için tankın yıpranan boyaları
temizlenerek bu bölgelerin yeniden epoksi boya ile boyanması sa ğlanmalıdır.
Aracın hareketli olması nedeni ile LPG tankı her gün sayısız titreş ime maruz kalır. Bunun sonucu tankı sabitleyen kayış larda gevş emeler meydana gelir. Ba ğlama kayış larının gevş emesi sonucu LPG tankı hareket ederek bağ lantı ayarlarının bozulmasına neden olur. Bu durum ise LPG tankı üzerinde bulunan multivalfin çalış ma açısının bozulmasına ve bakır borularının zorlanarak kırılmasına neden
olur. Bu nedenle LPG tankı ba ğlama kayış ları sık sık kontrol edilmeli, gevş eyen kayı şlar gerdirilerek tank sabit duruma getirilmelidir. Eğ er ba ğlantı kayı şlarının gevş emesi sonucu LPG tankı yerinden hareket etmi ş ise mutlaka yetkili LPG servisine gidilerek tankın multivalf montaj açısına uygun olarak yerine sabitleme i şleminin yaptırılması gereklidir.

MULTİVALF


Multivalfler LPG dönü şüm sistemlerinin en önemli elemanlarından biridir. ECE R 67 ve TSE standartlarına uygun olmalıdır. LPG dönüş üm sistemlerinde tank tipine uygun multivalf montajı yapılmalıdır. Bu uygulamada en çok karş ılaş ılan ve ciddi tehlike yaratan bir sorundur. Tank A tipi ise (25 bar i letme basıncı, 30 bar test basıncı) montajda kullanılan multivalfte A tipi (üzerinde emniyet ventili olan multivalf) olmalıdır.

Multivalfler LPG tankı üzerine do ğrudan bağ lanmaktadır. Kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. A tipi multivalflerde; tanktaki basınç 25 bara ulaş tığ ında, bu basıncı düş ürmek için otomatik olarak açılan ve yüksek basıncın dü şürülmesini sa layan tahliye ventili (emniyet ventili) bulunur. B tipi multivalflerde ise tahliye ventili bulunmaz. 
Multivalflerin görevi:
· Tanka dolum i şlemini yapar. Yakıt alma i lemi sırasında yakıt pompasından gelen LPG multivalften geçerek tanka ulaş ır.Dolum limitini ayarlar. Mevcut standartlar ve güvenlik gereğ i tank %80 doldurulmalıdır. Multivalf bu görevi yerine getirir.
· Tanktaki gaz seviyesini ölçer.
· LPG’nin tanktan regülatöre ulaş tırılmasını sa lar.
· Multivalf üzerinde emme ve doldurma hatları üzerinde ventiller vardır. Tamir, bakım veya arıza sırasında bu hatlar ventiller kapatılarak kesilir. Böylece gaz çıkış ı engellenir.
· Aş ırı akımı keser. LPG otogaz sistemi kapalı bir devredir. Kapalı devrede meydana gelebilecek herhangi bir kaçak (Kaza veya arıza sonucu borularda oluş abilecek delinme) sonucunda LPG gazı çevreye hızla yayılmaya ba şlar. Bu istenilen bir durum değ ildir. Bu nedenle Multivalf üzerinde bu tür kaçaklar sonucu olu şan a şırı akımı engelleyen bir güvenlik sistemi vardır. Bu sistem böyle durumlarda devreye girerek tanktan aş ırı LPG çekimini engeller ve sistemi güvenlik altına alır.
Multivalflerin tank çapına ve tank tipine uygun olarak seçilmesi ve uygun çalış ma açısında montajının yapılması gerekmektedir. Bu konulardaki yanlış lık LPG sisteminizin emniyetli çalış masını engeller.Bunun için yetkili LPG servislerine baş vurarak tank ve multivalfin uyumlu olup olmadı ğını kontrol ettiriniz.