25 Kasım 2010 Perşembe

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LPG dönüş üm sistemleri doğ ru malzeme ve doğ ru montaj ile kullanıldı ğında güvenli bir yakıttır.
Aracınızda, güvenli bir çalı şmayı sa lamak için a şa ğıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir.

· LPG tankı üzerinde bulunan multivalf, tankın % 80 doldurulmasını sa layacak şekilde ayar edilmiş tir. LGP dolumu sırasında daha fazla yakıt almak amacıyla LPG tankının ileri geri sallanması, multivalf ayarının bozulmasına neden olacaktır. Bu durumda ise LPG tankına fazla yakıt alınacaktır. Bu ise son derece tehlikeli bir durumdur.
LPG tankı kullanım ömrü imalat tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.
· LPG tankı ECR-67R ve TSE 12095 standardına uygun olmalıdır.
LPG tankı, pvc kaplı iki adet çelik kuş akla bağ lanmalıdır.
· LPG tankı ile benzin tankı arasında yalıtkan bir malzeme yok ise aralarında en az 50 mm mesafe olmalıdır.
· LPG tankı ile üzerinde bulundu ğu sehpa birbirine temas etmeyecek şekilde izolasyon yapılmalıdır.
· LPG tankı ile multivalfin nominal çapları birbirine eş it olmalıdır.
· LPG tankının montajı multivalf üzerinde belirtilen açıda olmalıdır.
· Sızdırmazlık kutusu ve havalandırma hortumları mutlaka monte edilmelidir.
· Sızdırmazlık kutusu kapa ı mutlaka takılmalı, kırık ya da çatlak olmamalıdır.
· Havalandırma hortumları alt bacaları mutlaka takılmalıdır.
· Havalandırma hortumları yırtık, kopuk, ekli olmamalı; içinden kablo vb. şeyler geçirmek amacıyla kesinlikle delinmemeli ve sızdırmazlığ ı sa ğlamak için her iki ucuna da metal kelepçe takılmalıdır.
· LPG dolum a zı kesinlikle bagaj içerisinde olmamalıdır.
· LPG montajında kullanılan elemanların tamamı ECR-67R ve TSE standardına uygun olmalıdır.
· LPG bakır boruları üzeri pvc kaplı ve minimum 1 mm et kalınlı ğında olmalıdır.
· LPG bakır boruları kesinlikle araç kabini ve çamurluk içinden geçirilmemelidir.
· LPG bakır boruları ve LPG tankları egzost boru, susturucu ve manifoldlarından en az 15 cm mesafede olmalıdır. Çok zorunlu durumlarda en az 5 cm yaklaş ıldı ğında kalınlı ğı en az 1 mm olan yalıtkan malzeme ile yalıtılmalıdır.
· LPG bakır boruları araç altında en az 60 cm aralıklarda kro elerle tutturulmalıdır.
· Regülatör - gaz ayar vidası – mikser arasına üzeri çelik tel kaplı orijinal LPG hortumları takılmalıdır.
· Motorun ilk çalış tırılması veya stop edilmesi durumunda güçlü bir LPG kokusu duyulabilir, bu normaldir. Ancak aracınız çalı şmaya devam ederken meydana gelen LPG kokusu herhangi bir sızıntıya iş arettir. Bu durumda aracınızı bekletmeden yetkili servise götürmeniz gereklidir.
· Aracınızı herhangi bir ateş e yakın bölgeye park etmeyiniz. LPG buharı havadan a ğırdır, herhangi bir kaçak oldu ğunda LPG en dü şük seviyeye yönelecektir. Bu yüzden aracınızı; gaz sızıntısı ihtimalini dü şünerek kanalizasyon, çukur ya da buna benzer alanlara park etmeyiniz.
· Eğ er aracınızı uzun süre kullanmayacak ve uzun süre garajda tutacaksanız multivalf üzerinde bulunan LPG yakıt kesme valfini kapatmanız önerilmektedir.
· Aracınızın LPG ile çalı tı ğını belirten çıkartmaları aracın ön ve arka camına yapış tırınız.
· LPG dönü şümünden sonra mutlaka sızdırmazlık testi yapılmalıdır.
· Ateş leme sıcaklığ ı 500 C’dir. Ate leme sıcaklı ğının yüksek ve yakıt karı şım oranının düş ük olması nedeni ile benzine göre LPG kaçağ ından yangın tehlikesi azdır.
· Yakıt kaça ğı oluş tuğ unda sigaralar söndürülmeli, motor ve tüm elektrik aksamları kapatılmalıdır.
· LPG sızıntısı ile cildinizi temas ettirmeyin. Soğ utucu bir yapıya sahip olan LPG soğ uk yanıkların oluş masına neden olur.
· Araçlarda ısıtma amaçlı açık alevli ısıtıcılar kesinlikle kullanılmamalıdır.
· Uzun süre benzin kullanılmaması nedeniyle benzin hortumları, karbüratör contaları, karbüratör ş amandıra topu ve benzin otomatikleri kuru çalı şmadan dolayı deforme olabilir. Bunlar kontrol ettirilmeli arızalı olanlar de ği tirilmelidir.
· LPG’li araçlar yeraltı otoparklarına park edilmemelidir.
· Araç günde 2 defa bir süre benzinle çalış tırılarak benzin yakıt sisteminin kuru kalması engellenmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder