25 Kasım 2010 Perşembe

LPG TANKILPG tankı basınçlı kaplar statüsünde olup en çok 115 atmosfer basınca ve dış etkenlere dayanımlı olarak yapılırlar. Genellikle bu tanklar; 3-4 mm kalınlığ ında özel saclardan imal edilirler. Ayrıca saclar özel kaynak sistemiyle birle ştirilir ve kaynaklar röntgen ış ınlarıyla kontrol edilirler. Silindirik ve stepne olmak üzere iki çeş it LPG yakıt tankı vardır. Bunlar kendi içlerinde ikiye ayrılırlar A tipi tanklar; 25 bar i letme basıncı, 30 bar test basıncına tabii tutulur, B tipi tanklar ise 25 bar i şletme basıncı ve 45 bar test basıncına tabii tutulurlar. Tanklar son derece sa ğlam çarpmalara karş ı esnek malzemelerden yapılmı şlardır. Tankların çarpma sonucunda yırtılması ve patlaması söz konusu de ğildir.

LPG tankları ECER 67 ve TSE standardında olmalıdır. LPG tankları imal tarihinden itibaren 10 yıldan fazla kullanılamazlar. LPG tankın binek araçlarda bagaj bölümüne, kendi orijinal sehpası üzerine montajı yapılmalıdır. Ayrıca tank en az iki adet orijinal bağ lama kayış ı ile sıkı sıkıya gerdirilerek ba ğlanmalıdır.
LPG tankın bağ lama kayış ları mutlaka lastik kaplamalı olmalıdır. Lastik kaplamasız çelik ba ğlama kayış ları tankın boyasının yıpranmasına ve korozyon sonucu ise tank ömrünün azalmasına neden olmaktadır.

LPG tankları; dış etkilerden korunması için epoksi boya ile boyanmaktadır. Tanktan sürekli LPG çeki şi nedeni ile tank dış yüzeyinde terleme ve nemlenme meydana gelir. Tank boyası herhangi bir nedenden dolayı bozulmuş veya yıpranmış ise tankın bu bölgelerinde korozyon oluş ur. Bu korozyon zamanla tankın delinmesine neden olabilir. Bunun önlenmesi için tankın yıpranan boyaları
temizlenerek bu bölgelerin yeniden epoksi boya ile boyanması sa ğlanmalıdır.
Aracın hareketli olması nedeni ile LPG tankı her gün sayısız titreş ime maruz kalır. Bunun sonucu tankı sabitleyen kayış larda gevş emeler meydana gelir. Ba ğlama kayış larının gevş emesi sonucu LPG tankı hareket ederek bağ lantı ayarlarının bozulmasına neden olur. Bu durum ise LPG tankı üzerinde bulunan multivalfin çalış ma açısının bozulmasına ve bakır borularının zorlanarak kırılmasına neden
olur. Bu nedenle LPG tankı ba ğlama kayış ları sık sık kontrol edilmeli, gevş eyen kayı şlar gerdirilerek tank sabit duruma getirilmelidir. Eğ er ba ğlantı kayı şlarının gevş emesi sonucu LPG tankı yerinden hareket etmi ş ise mutlaka yetkili LPG servisine gidilerek tankın multivalf montaj açısına uygun olarak yerine sabitleme i şleminin yaptırılması gereklidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder