25 Kasım 2010 Perşembe

LPG’NİN AVANTAJLARI

· LPG Benzine Göre Ucuzdur.
· Temiz Bir Yanma Sağ lar.
LPG pistonların, segmanların, valflerin ve bujilerin a şınmasından meydana gelebilecek kur un, vernik ya da karbon atı ğı çıkarmaz. Motor karterini yada motorun yanma odalarını kirletmez. Motoru temiz tutar, karbon ve kurum oluş turmaz dolayısıyla motor ömrünü uzatır.
· Ateş leme Bujisinin Ömrünü Uzatır. Yanma odalarında ya da ateş leme bujilerinde tortu oluş maz, çünkü LPG’nin farklı karış ımlarındaki kuvvetlendiricilere ihtiyaç bulunmakmaktadır. Ate şleme bujileri, diğ er yakıtlardan, özellikle benzin kullanan araçların motorlarındaki bujilere göre daha uzun ömürlüdür.
· LPG Dönü şüm Sisteminde Yakıt Pompası Kullanılmaz. LPG basınç altında depolandı ğından benzin yakıt pompası devrede de ğildir, bu nedenle yakıt pompası, onarım ve de ğiş im masrafı olmaz.
· Karbüratör Masrafı Azdır. LPG yakıtlı motorlardaki karbüratör, birkaç hareketli parça ve kirliliğ i engelleyecek havalandırmasız basit bir mekanizma olup, karbüratör servisi ve tamiri yok denecek kadar azdır.
A şınma Süresi Dü şüktür.
Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı LPG yakıtlı motorlar yıl içerisinde daha fazla gün ve saatte çalış abilirler. Üretim süresi kaybı, parça ve i çi masraflarından daha az etkilenirler.
· Yakıt Sistemi Kapalıdır. Tamamen kapalı yakıt sistemi olması nedeni ile akıtma ve buharla ma kayıpları yoktur.
· Temiz ve Çevreci Bir Yakıttır. Özellikle LPG yakıtı kullanan araçların motor yakıtının dü şük kirlilik özellikleri kanıtlanmış tır. Yapılan araş tırmalar sonucunda LPG kullanılan motorlarda karbon monoksit tesiri benzine göre %50-90 oranında, hidrokarbon tesiri ise %38-62 oranında daha düş üktür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder